Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:51:57

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Kompleksowa obsługa Zamawiającego w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, biletów kolejowych na trasach zagranicznych, a także noclegów poza granicami kraju
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Zamawiającego w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy: biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie (w tym tzw. low costy) w klasie ekonomicznej lub w przypadku braku takiej możliwości w innej klasie oferowanej przez przewoźnika, biletów kolejowych na zagraniczne przewozy pasażerskie, rezerwacji i zakupu zagranicznych miejsc hotelowych, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Członków Zarządu oraz radnych Województwa Śląskiego
2. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się zakup:
• do 137 sztuk biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych,
• do 17 sztuk biletów kolejowych na trasach zagranicznych,
• do 505 zagranicznych miejsc hotelowych,
3.Pod nazwą jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: „tam i z powrotem". Zamawiający zastrzega możliwość zakupu biletów „w jedną stronę".
4.Miejsce hotelowe należy rozumieć jako dobę hotelową wraz ze śniadaniem lub bez śniadania. Rezerwacja, zakup i dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych do Wykonawcy przy pomocy udostępnionego Zamawiającemu w języku polskim, narzędzia online, telefonicznie, e-mailem, faksem . Wybór formy przekazywanych zamówień należeć będzie każdorazowo do Zamawiającego.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 60% zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo niezrealizowania pozostałych 40% zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 40% zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

6. Wykonawca zapewni kontakt z upoważnionym do współpracy pracownikiem/pracownikami Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się i obsługi Zamawiającego tzw. Opiekuna/ów/. Osoba/y te muszą być zatrudnione na umowę o pracę, muszą być dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (w przypadku ich jednoczesnej nieobecności Wykonawca wyznacza osobę zastępującą na ten czas). Zadaniem ww. osób jest stały, bieżący kontakt z przedstawicielem Zamawiającego (lub osoby go zastępującej), przyjmowanie wszelkich zapytań, zastrzeżeń, wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia oraz udzielanie w tym zakresie niezbędnych, wyczerpujących odpowiedzi.
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z powodu niespełnienia wymagań zostały uregulowane w umowie.
7.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-05-24 10:45:38


Metryczka informacjiWprowadzenie: Edyta Dudzik 2018-05-24 10:45:39
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-24 10:51:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-09 10:25:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-09 10:46:20
Formularz ofertowy wersja edytowalna pobierz 2018-04-09 10:23:18
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2018-04-17 14:25:40
oświadczenie wersja edytowalna pobierz 2018-04-09 10:23:28
załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2018-04-09 10:23:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-05-07 10:28:19


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713