Czas wygenerowania treści 2020-06-06 04:15:33

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usługi asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową oraz utworzenie nowych serwisów internetowych
1. Przedmiotem zamówienie jest usługa asysty technicznej serwisów internetowych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową oraz utworzenie nowych serwisów internetowych, składająca się z następujących działań:
a) Działanie I - obejmuje świadczenie usługi asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
b) Działanie II - obejmuje utworzenie nowych serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
c) Działanie III - obejmuje rozbudowę serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Działanie I obejmuje świadczenie usługi asysty technicznej serwisów internetowych Zamawiającego szczegółowo określonych w SOPZ (tj. 55 istniejących w chwili podpisania umowy serwisów) oraz dodatkowo maksymalnie 10 nowych serwisów, które mogą powstać w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby serwisów internetowych objętych usługa asysty technicznej w trakcie trwania umowy. W takim przypadku nie będzie naliczana opłata za asystę techniczną serwisu od kolejnego miesiąca w którym serwis został wyłączony spod świadczenia usługi asysty technicznej. Minimalna liczba serwisów, które będą objęte asystą techniczną w trakcie trwania umowy to 35.
5. Zamawiający zastrzega sobie Prawo Opcji do Działania II, na następujących zasadach:
- Zamawiający przewiduje w ramach Działania II utworzenie maksymalnie 10 nowych serwisów internetowych w całym okresie trwania umowy, zgodnie z opisem zawartym w SOPZ, z zastrzeżeniem, że jest to zadanie opcjonalne i istnieje możliwość, że z uwagi na okoliczności techniczne lub organizacyjne nie zostanie zrealizowane.
- Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie zamówienia złożonego w ramach Prawa Opcji.
- Do zamówień objętych Prawem Opcji stosuje się wszelkie postanowienia Umowy.
- W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, tj. w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa zlecenia utworzenia nowego serwisu internetowego, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
6. Zamawiający zastrzega sobie Prawo Opcji do Działania III, na następujących zasadach:
- Zamawiający przewiduje w ramach Działania III maksymalnie 200 roboczogodzin w całym okresie trwania umowy na rozbudowę serwisów internetowych, zgodnie z opisem zawartym w SOPZ, z zastrzeżeniem, że jest to zadanie opcjonalne i istnieje możliwość, że z uwagi na okoliczności techniczne lub organizacyjne nie zostanie zrealizowane.
- Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie zamówienia złożonego w ramach Prawa Opcji.
- Do zamówień objętych Prawem Opcji stosuje się wszelkie postanowienia Umowy.
- W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, tj. w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa zlecenia rozbudowy serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
Wykonawca po podpisaniu Umowy w ciągu 7 dni złoży pisemne oświadczenie wskazując minimum jedną osobę zatrudnioną/e na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn.zm), która w okresie realizacji przedmiotu Umowy będzie wykonywała czynności techniczne związane z asystą techniczną serwisów internetowych Zamawiającego.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-05-15 13:56:25


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2018-05-15 13:56:30
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-15 13:58:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-03-26 13:25:33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-03-26 13:14:56
formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-03-26 13:17:48
Grupa kapitałowa - oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna pobierz 2018-04-06 13:48:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-04-06 13:45:05
Załączni nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie Wykonawcy pobierz 2018-03-26 13:20:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-04-17 14:52:18


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713