Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:04:18

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
2. Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach oraz jakości zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ/Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy (SOPZ). Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umowy, stanowiące Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.
3. Wskazana ilość materiałów biurowych oraz papieru stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostanie co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego Zakresu). Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia (dla danego Zakresu) bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów materiałów biurowych/papieru, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie.). Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę (zapis dotyczy zmian w ramach Zakresu I i IV).
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie/terminach dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem/terminami dostawy.
6. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy (SOPZ) ponosi Wykonawca.
7. Materiały biurowe/papier będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu.
8. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu dostawy informacją.
9. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca.
10. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na wolny od wad i zgodny z zamówieniem na własny koszt w ciągu 3 dni roboczych od terminu dostawy.
11. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-12 12:22:58


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-12-12 12:23:05
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-12 12:23:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-19 13:05:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-19 12:56:30
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-10-19 12:58:12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-27 13:39:12
Załączniki nr 2-5 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-10-19 12:59:11
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-10-19 12:58:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-17 08:42:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713