Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:20:29

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wymiana posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Dokumentacja projektowa tj. przedmiar, rzuty pomieszczeń – oraz SWiOR stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z postanowieniami: wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, oraz poniższymi zapisami, obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności z: - ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do niej, - ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz 1332) oraz z aktami wykonawczymi do niej, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, należy uwzględnić w kolejności: • polskie aprobaty techniczne; • polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; • krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.1570 z późn. zm.), - Zasadami BHP, ppoż., - oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przepisy powiązane z przedmiotem to m.in.: - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5, „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych”. - PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. - PN-EN 14978:2016-05 - Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną wiązką elektronów - Specyfikacje, wymagania i metody badania. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania na terenie UE. Materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) – art. 5 i 10 oraz zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane. Muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wymagania te, na żądanie Zamawiającego, należy potwierdzić stosownymi atestami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a wartości liczbowe potwierdzić badaniami Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Parametry materiałów i urządzeń muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia (nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wówczas dopuszcza się stosowanie produktów, materiałów, urządzeń, systemów równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji postępowania. Roboty obejmują 78 pomieszczeń (Zakładana maksymalna ilość pomieszczeń, które zostaną przygotowane przez Zamawiającego do prac i w których będą prowadzone prace w ciągu jednego dnia od poniedziałku do czwartku wynosi 4 pomieszczenia oraz 10 pomieszczeń łącznie przygotowanych w piątek, przy czym prace w tych pomieszczeniach będą wykonywane zarówno w piątek i sobotę). Wykonawca wskaże osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakty/informowanie z Zamawiającym tzw. osoba koordynująca. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót nie zostanie on zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Roboty będą wykonywane po godz. 15 (poniedziałek-piątek) oraz w sobotę. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia stref roboczych w sposób niepowodujący utrudnień pracy personelu i przebywających tam osób. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: - zorganizowania zaplecza robót z oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu, na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, - wykonywania czynności niezbędnych do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia, - zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru zamontowany podkład pod panele oraz zakończenie prac w poszczególnych pomieszczeniach, - na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wykorzystaniem, - do należytego zabezpieczenia terenu robót, - do zabezpieczenia urządzeń, sprzętu, mebli i innych przedmiotów Zamawiającego, które mogą zostać uszkodzone w skutek prowadzonych robót, - bieżącego porządkowania użytkowanych przez Zamawiającego pomieszczeń, w których będą prowadzone prace lub w których wystąpi jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, - przedstawienia do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zobowiązany jest w formie pisemnej zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej w terminie 1 dnia od daty ich ujawnienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek posiadać i utrzymywać opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z rozszerzeniem o OC podwykonawców oraz w zakresie ryzyk budowlanych na kwotę min. 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Opis wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (umowa o pracę) znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ – umowa – wzór. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności związane z przedmiotem zamówienia tj. demontażem istniejących podłóg, przygotowaniem podłoża pod nową podłogę, montażem paneli oraz listew przypodłogowych, w okresie realizacji przedmiotu umowy były wykonywane przez osobę/y zatrudnioną/e na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” całego przedmiotu zamówienia (zgodnie z ofertą wykonawcy).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-17 15:03:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-11-17 15:03:55
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-17 15:04:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-13 14:21:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-13 14:22:36
Dokumentacja projektowa - rzuty pomieszczeń - zalacznik 5 - rzut 1 pietra pobierz 2017-10-13 14:24:51
Dokumentacja projektowa - rzuty pomieszczeń - zalacznik 6 - rzut 3 pietra pobierz 2017-10-13 14:25:12
formularz ofertowy pobierz 2017-10-13 14:25:24
Przedmiar pobierz 2017-10-13 14:26:01
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-10-13 14:25:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-07 11:56:38


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713