Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:10:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z zakresami.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz wypoziomować meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa nastąpi do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, ul. Reymonta 24 i ul. Dąbrowskiego 23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub zwiększenia lokalizacji miejsc dostaw w Katowicach.
3. Meble muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). Meble muszą spełniać normy i atesty, o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ/załączniku nr 1 do wzoru umowy.

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, zgodnie z zamówieniem w terminie maksymalnie do 25 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od daty złożenia zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, wniesieniem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone meble na okres minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje meble wraz ze wszystkimi ich elementami (dla każdego zakresu odrębnie).
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Przedstawione w SOPZ zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
8. Przedmiot zamówienia jest częściowo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, w tym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% ze środków własnych budżet województwa (dotyczy zakresu I, II, III). Zamówienie w pozostałych zakresach finansowane ze środków własnych Wydziału Organizacyjnego.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-20 08:24:48


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2017-10-20 08:24:51
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20 08:25:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-06 09:14:23
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-06 09:06:49
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-14 14:17:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-09-06 09:05:36
Załączniki 2-6 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-06 09:07:19
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego oświadczenie Wykonawcy (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-06 09:07:58
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-28 14:26:36


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713