Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:24:05

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - dostawa mebli wraz z ich wyładunkiem i montażem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynku zajmowanym przez Zamawiającego, mieszczącego się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 zgodnie z zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy. Meble muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zmontować meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa nastąpi do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku zajmowanym przez Zamawiającego, mieszczącego się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-09-27 09:40:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-09-27 09:41:00
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-27 09:41:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-08 14:54:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-08 14:55:03
formularz ofertowy pobierz 2017-08-08 14:56:56
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-08-16 14:09:13
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-08-08 14:57:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-08-30 13:25:07


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713