Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:00:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z zakresami.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zgodnie z zakresami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają wzory umowy stanowiące Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 3. Wskazana ilość materiałów biurowych oraz papieru stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego Zakresu) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% (dla danego Zakresu) wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 4. W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów materiałów biurowych/papieru, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie). Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę. (zapis dotyczy zmian w ramach Zakresu II i w ramach Zakresu V). 5. Materiały biurowe/papier będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu. 6. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu dostawy informacją. 7. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca. 8. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na wolny od wad i zgodny z zamówieniem na własny koszt w terminie dostawy zgodnym ze złożoną ofertą. 9. Materiały biurowe/papier musi być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nowy, wolny od wad fizycznych, nieużywany. 10. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy w dniu dostawy informacji dotyczącej rozlokowania przedmiotu umowy w poszczególnych pomieszczeniach i gmachach. 11. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały biurowe/papier licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń” danej partii przedmiotu zamówienia. (dla każdego Zakresu odrębnie) 12. Przedmiot zamówienia nie wymaga dostosowania pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-07-06 14:53:41


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2017-07-06 14:53:44
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-06 14:53:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-05-23 14:18:55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-05-23 14:19:05
Formularz ofertowy .doc pobierz 2017-05-23 14:20:00
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-05-31 14:54:24
Załączniki nr 2-6 do formularza ofertowego .xls pobierz 2017-05-23 14:20:57
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2017-05-23 14:20:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-06-14 12:23:31


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713