Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:58:18

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w Katowicach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
1. Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w Katowicach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 5. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmująca przygotowanie posiłków i/lub podawanie posiłków i/lub dostawę przedmiotu umowy była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych. 6. W dniu podpisania umowy Wykonawca lub Podwykonawca wskaże osobę wykonującą czynności określone w pkt 5 zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz przedstawi dokumenty potwierdzające jej zatrudnienie. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 14 dni przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia w części określonej w pkt 5 jest wykonywany przez tą osobę. 8. W przypadku niezatrudniania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osoby, o której mowa w pkt 5 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów wskazanych w pkt 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz. 9. Dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia w części określonej w pkt 5 będzie wykonywany przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę są: • zaświadczenia/ poświadczenia • umowa o pracę (anonimizacja wrażliwych danych + pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych) • inne dokumenty, które w sposób dostateczny udowadniają okoliczność, że czynności określone w pkt 5 zostaną wykonane przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. 10. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były podawane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów w tym dla osób niepełnosprawnych. 11. Ilość usług restauracyjnych określonych w ofercie stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług niż wskazana w ofercie przetargowej, do ilości nie mniejszej niż 60% wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości umowy, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 12. Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-06-06 10:49:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-06-06 10:49:34
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-06 11:09:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-04-25 14:34:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-04-25 14:27:06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-05-08 14:06:40
Oświadczenie grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2017-05-08 13:57:56
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-04-25 14:28:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-06-06 10:52:51


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713