Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:24:02

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Budowa strzelnicy biathlonowej wraz z zespołem szatniowo-biurowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz centralnego ogrzewania, a także przebudową kolektora dn. 1000 mm
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strzelnicy biathlonowej wraz z zespołem szatniowo-biurowym i przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz centralnego ogrzewania, a także przebudową kolektora dn. 1000 mm. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy. 1.Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: Budowę dwukondygnacyjnego obiektu o wymiarach 77,10 m x 26,55 m i wysokości (od strony wschodniej) 8,3 m. Powierzchnia zabudowy 2.228,58m2. W budynku zaprojektowano strzelnicę biathlonową 50 m/dziewięciotorową. Projektowany budynek jest częściowo zagłębiony w terenie, dolna kondygnacja od strony zachodniej, na powierzchni stropodachu, stanowi również parking na 48 samochodów (w tym dwa stanowiska dla niepełnosprawnych). Ponadto należy wykonać infrastrukturę niezbędną do jego funkcjonowania (instalacja zewnętrzna wodociągowa, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, sieć i instalacja zewnętrzna elektryczna, przebudowa instalacji zewnętrznej sieci teletechnicznej, sieć i instalacja zewnętrzna ciepłownicza). W ramach zamówienia należy również dostarczyć niezbędne wyposażenie określone w dokumentacji. 2.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z postanowieniami SIWZ, postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności z: –ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do niej, –ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. Nr 290) oraz z aktami wykonawczymi do niej, –rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126), –Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, należy uwzględnić w kolejności: 1)Polskie Normy; 2)polskie aprobaty techniczne; 3)polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4)krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). –Zasadami BHP, ppoż. oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania na terenie UE. 3.Szczegółowe informacje dotyczące całego przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. Uwarunkowania realizacyjne: a)Wykonawca zapewni kierownika budowy, który zostanie zgłoszony zgodnie z ustawą Prawo budowlane. b)Równoległe prowadzenie robót przez innych wykonawców. 4.Postanowienia ogólne: 4.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek posiadać i utrzymywać opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z rozszerzeniem o OC podwykonawców oraz w zakresie ryzyk budowlanych na kwotę min. 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4.2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan BIOZ oraz plan zapewnienia jakości (PZJ). 4.3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej oraz instrukcji użytkowania dla całego przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 3 do SIWZ. 4.4.Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Koszty przyłączy oraz mediów poniesie Wykonawca. 4.5.Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu uwzględniający sposób zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac i miejsc tymczasowego składowania dostarczonych materiałów, urządzeń i wyposażenia w tym dróg dojazdu do terenu budowy uzgodniony z właściwymi jednostkami (tymczasowe rozwiązania funkcjonalno-komunikacyjne). 4.6.Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy w zakresie organizacji ruchu w związku z równoległym prowadzeniem prac przez innych Wykonawców. Zamawiający zapewnia pełny nadzór autorski, koordynację projektową oraz koordynację prac prowadzonych przez innych Wykonawców prac równoległych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje obowiązków sprawowania funkcji Generalnego Wykonawcy (GW). 4.7.Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy. 4.8.Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości oraz 60 miesięcznej rękojmi na cały przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” całego przedmiotu zamówienia. 4.9.Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji jakości niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. 4.10.Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.11.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia przynajmniej raz w tygodniu informacji o postępie wykonywanych prac w siedzibie Zamawiającego, bądź za zgodą Zamawiającego na organizowanych na budowie naradach – na piśmie. 4.12.Z uwagi na to, że projekt (Załącznik nr 3 do SIWZ), w tym projekt zagospodarowania stanowiący część Załącznika nr 3 do SIWZ, wykonany został przez projektantów biura RS-Architekci (mgr inż. arch. Bartłomiej Szałapski wraz z zespołem) wykonanie projektów warsztatowych i powykonawczych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, wymaga uzyskania akceptacji wymienionych projektantów. Wykonawca składa całą dokumentację u Zamawiającego, który zwróci się do projektantów o akceptację. 5.Uwaga: Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia (nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wówczas dopuszcza się stosowanie produktów, materiałów, urządzeń, systemów równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 6.Opis wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (umowa o pracę): Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). a)sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy przewidziani do realizacji zamówienia na placu budowy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca przedłożył wraz z umową wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych. W przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w dniu rozpoczęcia pracy na placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia). b)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku niespełnienia wymagań zamawiającego w ww. zakresie Zamawiający nie wpuści na plac budowy pracowników Wykonawcy/podwykonawcy nie umieszczonych w wykazie. Wykonawcy/podwykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z tego tytułu, jak również odszkodowania w zakresie utrzymania placu budowy. c)rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem mogą być czynności wykonywane przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane określone w SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-05-11 11:43:19


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-05-11 11:42:28
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-11 11:42:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-16 13:54:59
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-03-29 13:03:09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-03-31 14:36:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-04-04 14:43:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-16 13:52:37
formularz ofertowy pobierz 2017-03-31 14:46:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-04-07 12:58:10
przedmiar ath BUDYNEK BIUROWO SZATNIOWY NAKŁADCZY pobierz 2017-03-23 12:48:45
przedmiar ath SIECI ZEWNĘTRZNE NAKŁADCZY pobierz 2017-03-23 12:51:00
przedmiar ath SRZELNICA NAKŁADCZY pobierz 2017-03-23 12:52:29
przedmiar ath SSL_przed_wsch_uzupelnienie_P - załacznik do odpowiedzi z dnia 31.03.2017r. pobierz 2017-03-31 14:47:57
przedmiar ath WYPOSAŻENIE NAKŁADCZY pobierz 2017-03-23 12:53:17
przedmiar SSL_przed_wsch_uzupelnienie_P - załacznik do odpowiedzi z dnia 31.03.2017r. pobierz 2017-03-31 14:47:38
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-03-31 14:46:31
Zał nr 3 do siwz - Projekt budowlany - strzelnica pobierz 2017-03-16 14:02:13
Zał nr 3 do siwz - Przedmiary - strzelnica pobierz 2017-03-16 14:04:03
Zał nr 3 - Projekt wykonawczy - strzelnica pobierz 2017-03-16 14:03:34
Zał nr 4 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia pobierz 2017-03-16 13:54:37
modyfikacja SIWZ z dnia 29.03.2017r. pobierz 2017-03-29 13:01:10
modyfikacja SIWZ z dnia 31.03.2017r. pobierz 2017-03-31 14:44:42
modyfikacja SIWZ z dnia 04.04.2017r. pobierz 2017-04-04 14:43:47
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.03.2017r. pobierz 2017-03-23 12:43:04
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.03.2017r. pobierz 2017-03-29 12:59:59
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 31.03.2017r. pobierz 2017-03-31 14:43:50
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 04.04.2017r. pobierz 2017-04-04 14:45:17
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.04.2017r. pobierz 2017-04-05 11:18:20
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-04-04 13:00:00
pobierz
2017-03-29 13:01:58
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-04-06 12:00:00
pobierz
2017-03-31 14:45:27
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-04-07 12:00:00
pobierz
2017-04-04 14:45:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-25 12:58:43


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713