Czas wygenerowania treści 2020-07-13 09:01:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji dotyczącej RPO WSL na lata 2014-2020.
Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji dotyczącej RPO WSL na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 5. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmująca obsługę administracyjno – biurową Zamawiającego* przez Wykonawcę była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych. *Przez czynność obejmującą obsługę administracyjno-biurową Zamawiającego Zamawiający rozumie w szczególności: • przyjmowanie zgłoszeń – kontakt z Zamawiającym. • wystawienie faktur. • bieżącą współpracę z Zamawiającym (tzw. obsługę kontraktu). 6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt. 5. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do zawarcia umowy. 7. Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-płacowej Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w pkt. 5. Do takiej weryfikacji niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości publikacja była wykonana w sposób umożliwiający korzystanie przez wszystkich użytkowników, w tym osoby niepełnosprawne w szczególności osoby niedowidzące i słabowidzące.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-03-17 15:12:04


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-03-17 15:12:10
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-17 15:19:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-03-09 10:00:16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-03-15 14:47:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-03-09 09:54:37
Zał. nr 4 do SIWZ (okładka) pobierz 2017-03-09 09:56:47
Zał. nr 5 do SIWZ (środek) pobierz 2017-03-09 09:57:44
Modyfikacja SIWZ z dn. 15.03.2017 r. pobierz 2017-03-15 14:50:20
Wyjaśnienia SIWZ z dn. 15.03.2017 r. pobierz 2017-03-15 14:51:31
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-03-20 12:30:00
pobierz
2017-03-15 14:53:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-03-17 14:27:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713