Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:52:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
„Sukcesywna dostawa mebli biurowych”
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Przedstawione w SOPZ zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Postanowienia wspólne dla wszystkich zakresów: a) Meble muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować oraz wypoziomować meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa nastąpi do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. c) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, zgodnie z zamówieniem, w terminie max. do 21 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od daty złożenia zamówienia. d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. e) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone meble na okres minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje meble wraz ze wszystkimi ich elementami (dla każdego zakresu odrębnie). f) Każda dostawa mebli zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Protokół będzie zawierał co najmniej: nazwę przedmiotu umowy, ilość dostawy, datę i miejsce przekazania. Podpisany, bez zastrzeżeń, przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-05-23 13:23:39


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2017-05-23 13:23:44
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-23 13:24:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-20 15:28:26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-02-23 14:24:53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-20 15:31:10
01 - formularz ofertowy pobierz 2017-02-20 15:32:26
02 - oświadczenie - załącznik do formularza ofertowego pobierz 2017-02-20 15:34:12
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-03-01 15:23:14
oświadczenie - grupa kapitałowa pobierz 2017-03-01 15:25:04
23-02-2017 - modyfikacja siwz pobierz 2017-02-23 14:26:14
23-02-2017 - odpowiedzi na pytania pobierz 2017-02-23 14:27:10
24-02-2017 - odpowiedzi na pytania pobierz 2017-02-24 13:48:53
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-03-01 12:30:00
pobierz
2017-02-23 14:28:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-03-24 12:39:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-04-28 13:41:01


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713