Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:40:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2017
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa notarialna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w roku 2017 obejmująca wykonanie czynności notarialnych: 1) Sporządzenie aktów notarialnych i projektów aktów notarialnych dokumentujących umowy, pełnomocnictwa, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, inne jednostronne oświadczenia oraz inne czynności prawne dokonywane na podstawie istniejących przepisów prawa; 2) Sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 237 z późn. zm.); 3) Poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem; 4) Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną; 5) Poświadczanie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach; 6) Poświadczenie daty okazania dokumentu; 7) Inne czynności niż wymienione w pkt 1) – 6) w związku z § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; 8) Dokonanie czynności notarialnej poza Kancelarią Notarialną, za każdą godzinę, w porze dziennej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stawających do czynności notarialnych stron, miejscem świadczenia usług będzie siedziba Zamawiającego za wynagrodzeniem zwiększonym o kwotę określoną w § 4 ust. 7 umowy; 2. Miejscem świadczenia usług jest Miasto Katowice, z zastrzeżeniem pkt 3. 3. W przypadku zmiany przez Wykonawcę miejsca świadczenia usług, poza granice Miasta Katowice, w szczególności w przypadku zmiany siedziby Kancelarii Notarialnej, lub w przypadku gdy Kancelaria Notarialna znajduje się poza Miastem Katowice, usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 7 umowy. 4. Miejsce świadczenia usług winno spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Przedmiot umowy będzie wykonywany w zależności od potrzeb i zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na podstawie zleceń wystawionych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do umowy. 6. Orientacyjną liczbę zleceń Zamawiający określa na 15 z możliwością ich zmniejszenia lub zwiększenia w zależności od potrzeb Zamawiającego. 7. Dokonanie przez Wykonawcę czynności notarialnej, określonej w zleceniu, następować będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym przez strony. 8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy wszelkie dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do dokonania czynności notarialnej. 9. Czynności notarialne wykonywane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1796 z późn. zm.). 10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia innej osobie z zastrzeżeniem art. 21 ustawy – Prawo o notariacie. 11. Wykonawca musi posiadać ważne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz.U. 2003, nr 218, poz. 2148). 12. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-03-17 14:56:27


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-03-17 14:56:34
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-17 14:56:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-02-10 10:13:41
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-02-10 10:16:43
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-02-21 13:04:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-03-09 09:49:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713