Czas wygenerowania treści 2020-06-06 04:12:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku Informatora o zakładach aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego.
1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa druku Informatora o zakładach aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu umowy obejmująca: druk i/lub dostawę była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych. 5. W dniu podpisania umowy Wykonawca lub Podwykonawca wskaże osobę wykonującą czynności określone w ust. 4 zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do zawarcia umowy, oraz w trakcie trwania umowy do składania oświadczenia o ciągłości zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 4. Oświadczenie musi zawierać co najmniej informacje, o których mowa w ust. 7. 7. Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-płacowej Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w ust. 4. Do takiej weryfikacji niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. W szczególności Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości przedmiot zamówienia był zaprojektowany i wykonany w sposób ergonomiczny, łatwy do użytkowania przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne. Nakład: polska wersja językowa - 300 egz.; angielska wersja językowa – 100 egz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-07 10:42:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-12-07 10:42:13
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-07 10:42:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-21 10:57:14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-10-28 10:02:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-21 10:59:01
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-11-03 11:36:29
Modyfikacja SIWZ - 28.10.2016 r. pobierz 2016-10-28 10:03:12
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-11-02 13:00:00
pobierz
2016-10-28 10:03:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-23 12:59:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713