Czas wygenerowania treści 2020-04-07 15:30:50

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, montażem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SOPZ - załączniku nr 3 do SIWZ/ załączniku nr 1 do umowy. Przedstawione w SOPZ zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy. Postanowienia wspólne dla wszystkich zakresów: a) Meble muszą spełniać minimalne wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). b) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w terminie max. do 21 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od daty zawarcia umowy. c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, ustawić oraz wypoziomować meble w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00, z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa nastąpi do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez Zamawiającego, mieszczących się w Katowicach. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem mebli, ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. e) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone meble na okres minimum 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa wzór umowy. f) Dostawa mebli zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół powinien zawierać co najmniej: nazwę mebla, ilość dostawy, datę oraz miejsce przekazania. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-12-28 12:03:38


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2016-12-28 12:03:42
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-28 12:03:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-10-11 15:19:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-10-11 15:19:48
formularz ofertowy pobierz 2016-10-11 15:20:30
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2016-10-11 15:20:52
Wyjaśnienie treści SIWZ - 14.10.2016 pobierz 2016-10-14 15:25:13
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2016-10-20 12:24:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-09 15:01:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-11-10 13:47:12
Unieważnienie postępowania w zakresach nr II i V pobierz 2016-12-08 14:16:47


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713