Czas wygenerowania treści 2020-07-16 14:55:48

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługi poligraficzne
1. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Poszczególne etapy realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte poniżej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i pisemnej akceptacji projektów graficznych i próbnych egzemplarzy. 4. Do Zamawiającego należy wykonanie i przekazanie plików produkcyjnych oraz wytycznych, do Wykonawcy należy druk. 5. Wykonawca odpowiada za błędy, które pojawiły się w materiałach z winy Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad druku, które nie wynikły z winy Zamawiającego, na własny koszt w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 7. Zgłoszenie może odbywać się telefonicznie, poprzez e-mail lub za pomocą faksu. 8. W razie stwierdzenia braków w przedmiocie zamówienia lub dostarczenia go niezgodnie z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na zgodny z zamówieniem na własny koszt w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt do siedziby Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30) na adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-07-14 12:23:46


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-07-14 12:23:52
Ostatnia aktualizacja: 2016-07-14 12:24:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-05-25 14:04:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-05-25 14:10:00
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-05-25 14:06:21
Zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2016-05-25 14:06:04
Zał. 2 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-05-25 14:06:46
Zał. 3 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-05-25 14:07:04
Zał. 3 do SIWZ - Manual pobierz 2016-05-25 14:09:08
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-06-13 13:29:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713