Czas wygenerowania treści 2020-07-11 13:46:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w rozbiciu na zakresy, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajdującym się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy / załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt
do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy
ul. Dąbrowskiego 23 lub przy ul. Ligonia 46 (do uzgodnienia).
4. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne przedmiotu umowy w języku polskim.
5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję w języku polskim
na przedmiot zamówienia. Postanowienia dot. gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały uregulowane we wzorach umów – załączniki nr 2a, 2b do SIWZ.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy „bez zastrzeżeń” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z zakresami.
7. Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot zamówienia, licząc od dnia wykonania dostawy, wg zakresów:
- zakres I - 36 miesięcy,
- zakres II - 36 miesięcy,
- zakres III - 36 miesięcy,
- zakres IV - 12 miesięcy,
- zakres V - zgodnie z ofertą Wykonawcy (min. 12 miesięcy),
- zakres VI - zgodnie z ofertą Wykonawcy (min. 12 miesięcy),
- zakres VII - 12 miesięcy,
- zakres VIII - 12 miesięcy,
- zakres IX - 12 miesięcy,
- zakres X - 12 miesięcy,
- zakres XI - 12 miesięcy,
- zakres XII - 12 miesięcy.
8. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu
u Zamawiającego na warunkach określonych we wzorach umów – załączniki nr 2a, 2b do SIWZ.
9. Finansowanie zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-10-27 12:09:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-10-27 12:09:56
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-02 14:04:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-11-02 14:02:34


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2016-11-02 14:02:38
Ostatnia aktualizacja: 2016-11-02 14:04:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-04-15 16:15:04
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-05-16 13:36:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-04-20 09:52:34
01 - formularz ofertowy pobierz 2016-04-20 09:58:13
02 - oświadczenie - art. 22 pobierz 2016-04-20 09:59:20
03 - wykaz dostaw pobierz 2016-04-20 10:01:41
04 - oświadczenie - art. 24 pobierz 2016-04-20 10:03:17
05 - zał. nr 4 do formularza ofertowego (grupa kapitałowa) pobierz 2016-04-20 10:03:54
Wyjaśnienia i modyfikacja siwz - 16.05.2016 r. pobierz 2016-05-16 12:47:15
odpowiedzi na pytania - 2016.04.27 pobierz 2016-04-27 13:19:36
Odpowiedzi na pytania - 16.05.2016 r. pobierz 2016-05-16 12:51:03
Odwołanie - dot zakresu nr II i III pobierz 2016-09-02 12:14:59
Pismo ws. wniesienia odwołania pobierz 2016-09-02 12:15:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-06-08 12:30:00
pobierz
2016-05-16 12:57:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-14 13:39:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-07-20 15:24:46
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-08-23 13:56:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713