Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:05:39

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Biura ds. Planowania Przestrzennego
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na terenie Katowic, polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów) na potrzeby Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 2. Świadczenie usług restauracyjnych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań/konferencji na terenie Katowic, w dniach od poniedziałku do piątku. Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Świadczenie usług restauracyjnych będzie się odbywało na terenie Katowic w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań/konferencji. Zamawiający planuje zorganizować: - 2 x konferencje/spotkanie x ok. 100 osób, - 12 x spotkanie x ok. 15 osób, - 4 x wyjazdowe posiedzenia x 10 osób. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi restauracyjnej poza ustalony obszar za obopólną zgodą. O ewentualnych zmianach miejsca świadczenia usługi Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego (mailowo/ faksem/ pisemnie). 4. Ilość asortymentu objętego usługą restauracyjną określona w załączniku nr 3 do siwz, stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu objętego usługą restauracyjną, niż wskazana, do ilości nie mniejszej niż 60% maksymalnej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 5. Usługi restauracyjne będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według bieżących potrzeb. Zlecenia na realizację konkretnej usługi będą składane w formie elektronicznej (e-mail) lub za pomocą faksu najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed jej realizacją, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tego okresu za obustronną zgodą. W zleceniu Zamawiający określi co najmniej termin, miejsce, liczbę uczestników, zakres usługi restauracyjnej (cateringowej) tj. liczbę i rodzaj zestawów, zgodnie z ofertą przetargową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych zestawów w zleceniu na realizację konkretnej usługi za obopólną zgodą. 6. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-05-30 09:22:35


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-05-30 09:22:39
Ostatnia aktualizacja: 2016-05-30 09:23:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-04-14 13:56:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-04-14 13:55:23
Zał 1 do FO -art 22 pobierz 2016-04-14 13:57:09
Zał 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2016-04-14 13:56:52
Zał 2 do FO - Wykaz usług pobierz 2016-04-14 13:57:30
Zał 3 do FO -art 24 pobierz 2016-04-14 13:57:44
Zał 4 do FO - grupa kapitałowa pobierz 2016-04-14 13:58:00
Zał 5 do FO - Dodatkowy wykaz usług pobierz 2016-04-14 13:58:25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-05-09 11:15:57


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713