Czas wygenerowania treści 2020-04-01 21:42:21

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r., w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 474), zgodnie z zakresami opisanymi w pkt III siwz. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: a) do zapewnienia sali wykładowej do przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych; b) do zapewnienia prowadzenia szkolenia przez wykładowców o odpowiednim poziomie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym przedmiotowym szkoleniem; c) do zapewnienia materiałów szkoleniowych; d) do przeprowadzenia szkolenia wraz z przeprowadzeniem pisemnego sprawdzianu w terminie do dnia 30.11.2016 r.; e) do przedłożenia harmonogramu oraz wskazania miejsca szkolenia nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; f) do przedłożenia programu szkolenia nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Szkolenia w zakresach I-VI realizowane będą na terenie województwa śląskiego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli: - terminu szkolenia zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem, - realizacji przedstawionego programu szkolenia/kursu. 4. Protokoły odbioru sporządzane będą każdorazowo po przedstawieniu listy osób przeszkolonych, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2016 r. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeszkolenia mniejszej ilości osób niż została określona w siwz (odrębnie dla każdego zakresu). W razie braku potrzeby Zamawiający nie uruchomi 30% zamówienia (odrębnie dla każdego zakresu), wówczas Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie uruchomić więcej niż 30% zamówienia (odrębnie dla każdego zakresu). Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w oparciu o ceny jednostkowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-29 14:03:02


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-04-29 14:01:56
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-29 14:02:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-24 10:49:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-24 10:50:02
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-03-24 10:51:10
Zał. 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2016-03-24 10:50:50
Zał 2 do FO - Wykaz usług pobierz 2016-03-24 10:51:31
Zał. 3 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-03-24 10:51:54
Zał. 4 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-03-24 10:52:13
Zał 5 do FO - Dodatkowy wykaz usług pobierz 2016-03-24 10:52:30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-13 08:26:48


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713