Czas wygenerowania treści 2019-10-20 05:21:08

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz papieru.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (odpowiednio dla danego zakresu) papieru (zgodnie z zakresem I) / materiałów biurowych (zgodnie z zakresem II) / materiałów eksploatacyjnych (zgodnie zakresem III) opisanych w załączniku nr 1a, 1b, 1c do siwz/formularza ofertowego/załączniku do umowy. 2. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał przedmiot umowy do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego: a) w przypadku Wydziału Informatyki i Administracji: biura Wydziałów Zamawiającego (około 40 pomieszczeń) znajdujące się w Katowicach w budynkach przy ul. Reymonta 24, ul. Ligonia 46, ul. Dąbrowskiego 23, ul. Plebiscytowej 36. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości miejsc dostaw w Katowicach, b) w przypadku Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, w terminie określonym w złożonej ofercie, maksymalnie do 8 dni roboczych licząc od daty złożenia zlecenia, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty oprócz tej wkalkulowanej w cenę towaru. 3. Przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nowy, wolny od wad fizycznych, nieużywany (dotyczy zakresu I, II i III). Ponadto materiały eksploatacyjne (dotyczy zakresu III) muszą posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt i zapewnić wydrukowanie liczby stron wskazanych w załączniku do umowy. 4. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń danej partii przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pozycji nr 57, 59, 69, 70, 120 i 121 Tabeli 1 załącznika nr 1b do siwz/formularza ofertowego/załącznika do umowy (dotyczy zakresu II), na którą Wykonawca udzieli gwarancji określonej w Tabeli 1 ww. załącznika. 5. Przedmiot umowy będzie zamawiany przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub faksem. 6. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego najpóźniej w dniu dostawy informacją. 7. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas przewozu ponosi Wykonawca. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wydajności dostarczonych tonerów (dotyczy zakresu III). 9. Sprawdzenie wydajności tonerów może być przeprowadzone przez Zamawiającego (wówczas o fakcie przeprowadzenie testu zostanie powiadomiony Wykonawca, którego przedstawiciel będzie mógł uczestniczyć w teście) lub zlecone niezależnej firmie zewnętrznej. W sytuacji, gdy toner nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w załączniku do umowy, koszt ekspertyzy ponosi Wykonawca (dotyczy zakresu III). 10. W przypadku gdy toner nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w załączniku do umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymieni bezpłatnie całą dostarczoną partię tonerów na nowe, zgodne z umową (dotyczy zakresu III). 11. Wydajność tonerów będzie badana zgodnie z normą ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz normą ISO/IEC 19752 przeznaczoną dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych, normą ISO/IEC 24711 dla tuszy do monochromatycznych drukarek atramentowych oraz normą ISO/IEC 24712 dla tuszy do kolorowych drukarek atramentowych (dotyczy zakresu III). 12. W przypadku gdy dostarczone tonery będą wadliwe lub niskiej jakości, co spowoduje nadmierne zabrudzenie urządzenia lub niską jakość wydruku (sypanie tonera), Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wymieni bezpłatnie całą dostarczoną partię tonerów na nową pozbawioną wad we wskazanym w wezwaniu terminie (dotyczy zakresu III). 13. W przypadku uszkodzenia drukarki, kserokopiarki, faksu z powodu użytkowania wadliwego wkładu koszty naprawy tego urządzenia pokryje Wykonawca z zastrzeżeniem, iż naprawę urządzeń na gwarancji Zamawiający powierzy firmie wykonującej serwis gwarancyjny na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (dotyczy zakresu III). 14. Wykonawca pokryje również koszty ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem wadliwego wkładu (dotyczy zakresu III). 15. Za ewentualne naruszenie praw patentowych producentów tonerów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych roszczeń (dotyczy zakresu III). 16. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu (dla każdego zakresu odrębnie)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-03-25 10:33:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-03-25 10:33:09
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-25 10:33:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-03-08 15:09:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-03-08 15:10:24
Formularz ofertowy z załącznikami - wersja edytowalna pobierz 2016-03-08 15:09:13
Wyjaśnienie SIWZ pobierz 2016-03-11 12:15:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-22 09:40:35


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713