Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:49:50

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w rozbiciu na zakresy
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w rozbiciu na zakresy. 2. Świadczenie usług restauracyjnych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań/konferencji na terenie województwa śląskiego, w dniach od poniedziałku do piątku. Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi restauracyjnej poza ustalony obszar za obopólną zgodą. O ewentualnych zmianach miejsca świadczenia usługi Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego (mailowo/ faksem/ pisemnie). Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. 4. Ilość asortymentu objętego usługą restauracyjną określona w załączniku nr 3 do siwz, stanowi maksymalną ilość zamówienia. Dotyczy zakresu: I, II, III: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu objętego usługą restauracyjną, niż wskazana, do ilości nie mniejszej niż 70% maksymalnej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 30% wartości zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Dotyczy zakresu nr IV: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu objętego usługą restauracyjną, niż wskazana, do ilości nie mniejszej niż 60% maksymalnej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 5. Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 7. Przedmiotowe usługi są opisane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług m.in. kodami PKWiU: 56.21.19.0 - usługi przygotowania i dostarczenia żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (catering), 56.30.10.0 - usługi przygotowania i podania napojów. 8. Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu podał nazwy własne produktów wówczas dopuszcza się stosowanie towarów równoważnych. Za towar równoważny Zamawiający rozumie produkt który będzie posiadał takie same parametry (konsystencja, skład surowcowy oraz cechy jakościowe), a także walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa) jak produkty określone w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-06-15 15:01:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-06-15 15:01:57
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-15 15:02:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-02-19 14:34:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-02-19 14:35:10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-04-06 14:32:48


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713