Czas wygenerowania treści 2020-04-01 21:52:10

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych). 2. Świadczenie usług restauracyjnych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w ramach organizowanych przez Zamawiającego spotkań/konferencji na terenie województwa śląskiego. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi restauracyjnej poza województwem śląskim za obopólną zgodą. O ewentualnych zmianach miejsca świadczenia usługi Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego (mailowo/ faksem/ pisemnie). Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość świadczenia usługi restauracyjnej 7 dni w tygodniu, również w godzinach nocnych. 4. Ilość asortymentu objętego usługą restauracyjną określona w tabeli zamieszonej w załączniku nr 3 do siwz, stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż wskazana, do ilości nie mniejszej niż 60% maksymalnej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 5. Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-02-16 09:06:17


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2016-02-16 09:06:19
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-16 09:06:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2016-01-08 11:28:19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2016-01-14 14:39:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2016-01-08 11:29:34
Zał. 1 do FO - Oświadczenie art. 22 pobierz 2016-01-08 11:31:40
Zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy pobierz 2016-01-08 11:31:15
Zał 2 do FO - Wykaz usług pobierz 2016-01-08 11:32:14
Zał. 3 do FO - Oświadczenie art. 24 pobierz 2016-01-08 11:32:37
Zał. 4 do FO - Grupa Kapitałowa pobierz 2016-01-08 11:32:54
Zał 5 do FO - Dodatkowy wykaz usług pobierz 2016-01-08 11:33:18
Modyfikacja SIWZ z dnia 14.01.2016 r. pobierz 2016-01-14 14:41:15
Odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2016 r. pobierz 2016-01-14 14:43:35
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-01-20 12:30:00
pobierz
2016-01-14 14:44:10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-01-25 10:27:34


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713