Czas wygenerowania treści 2020-04-07 15:52:43

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I – dokończenie prac w branżach architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I – dokończenie prac w branżach architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Dokończenie inwestycji w branżach architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych.
Z powodu 2-letniego przestoju w prowadzeniu prac, przewidziano w pierwszej kolejności przeprowadzenie prac naprawczych istniejącej substancji budowlanej, a następnie kontynuację prac budowlanych, w większości wykończeniowych.
W ramach nowozleconego projektu stałego okablowania transmisji TV (broadcast) powstała też nowa część budowlana tego projektu, obejmująca głównie zabezpieczające obudowy tras kablowych jak szachty, lub też wykonanie stałego i zabezpieczonego przejścia kablowego z istniejącej Trybuny Wschodniej na nowowybudowaną Trybunę Zachodnią.
Poprowadzenie i zlokalizowanie wszystkich systemów telewizyjnych, monitorujących obiekt, łącznościowych, bezpieczeństwa, a także informatycznych i teletechnicznych
do zlokalizowanego nad Trybuną Wschodnią Centralnego Punktu Dowodzenia, a także umieszczenie w nim wszystkich stanowisk dowodzących i obsługujących spowodowało zmniejszenie kosztów poprzez ograniczenie ilości osób niezbędnych do sprawnego, zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia organizowanych na Stadionie Śląskim imprez.
2. Dokończenie prac w branżach instalacyjnych, sanitarnych.
Dokończenie prac w branżach sanitarnych można podzielić na następujące etapy; sprawdzenie i naprawa instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych, dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w projekcie z 2009 r. (wraz ze zmianami i uzupełnieniami), oraz inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i odtworzenie zniszczonych części instalacji sanitarnych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy w 2009 r., oraz ponowne ich uruchomienie.
Przedmiot zamówienia opisuje:
• dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia – stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ,
• wykaz elementów konstrukcyjnych, materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych przez Zamawiającego, tzw. „dostaw inwestorskich” – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ
oraz
rozszerzony opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w Załączniku nr 5 do SIWZ, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90.
Uwarunkowania realizacyjne:
a) Zamawiający zapewni kierownika budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
b) Równoległe prowadzenie robót przez innych wykonawców.
Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia (nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wówczas dopuszcza się stosowanie produktów, materiałów, urządzeń, systemów równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-04-21 13:51:21


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2016-04-21 13:51:24
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-21 13:51:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-12-22 15:01:41
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-12-28 14:04:32
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-01-08 14:56:52
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2016-02-02 15:01:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-12-28 13:43:34
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-12-28 13:44:08
Załączniki do SIWZ.zip pobierz 2015-12-28 13:46:05
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-12-28 13:44:20
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania - 02.02.2016 r. pobierz 2016-02-02 15:04:40
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz robót).doc pobierz 2015-12-28 13:44:55
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania - 02.02.2016 r. pobierz 2016-02-02 15:05:12
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego (wykaz osób).doc pobierz 2015-12-28 13:45:09
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-12-28 13:45:20
Załącznik nr 4 do umowy pobierz 2016-01-20 08:57:40
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-12-28 13:45:34
Modyfikacja SIWZ - przesunięcie terminu pobierz 2015-12-28 14:06:01
Modyfikacja SIWZ - 08.01.2016 r. pobierz 2016-01-08 14:59:28
Modyfikacja SIWZ - 02.02.2016 r. pobierz 2016-02-02 15:02:32
Odpowiedzi na pytania - 08.01.2016 r. pobierz 2016-01-08 14:58:23
Odpowiedzi na pytania - 02.02.2016 r. pobierz 2016-02-02 15:03:06
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-02-08 12:30:00
pobierz
2015-12-28 14:06:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-02-09 12:30:00
pobierz
2016-01-08 15:00:03
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2016-02-15 12:30:00
pobierz
2016-02-02 15:03:43
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2016-03-25 12:06:45


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713