Czas wygenerowania treści 2020-03-29 10:38:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia zamówienie z wolnej ręki na:
Dostawa oprogramowania komputerowego wraz z licencją na użytkowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego (3 stanowiska).
Przedmiotem udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) jest „dostawa oprogramowania
komputerowego wraz z licencją na użytkowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie
krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego (3 stanowiska)” przez INFORMICA
Sp. z o.o.
I. Za oprogramowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego
oraz publicznego transportu zbiorowego uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:
1) oprogramowanie umożliwiające:
a) obsługę przewoźników zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. – zwana dalej u.t.d) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z późn. zm. – zwana dalej p.t.z),
b) wydawanie dokumentów związanych z transportem, zarzadzanie transportem publicznym oraz wykonywanie
raportów oraz kompleksowych analiz,
c) wydawanie (drukowanie) zezwoleń na wykonywanie przewozów (ustawa u.t.d./ rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i
międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń [Dz. U. z 2014 poz. 402]),
d) wydawanie (drukowanie) zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego (ustawa p.t.z /
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
[Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205]),
e) wydawanie (drukowanie) potwierdzeń zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (ustawa
p.t.z / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 4 / 23
dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
[Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205]),
f) planowanie i rejestrowanie wykonanych kontroli, których obowiązek wynika z ustawy o transporcie drogowym
i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
g) rejestrowanie i śledzenie składanych wniosków i korespondencji z przedsiębiorcami,
h) automatyczną kontrolę opłat za wydawane dokumenty, automatyczną kontrolę opłat za wydawane
dokumenty. Przez automatyczną kontrolę opłat Zamawiający rozumie:
- naliczanie wysokości opłat za wydawane dokumenty zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie:
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w
sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2013 r.),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
(Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205) lub przepisami zastępującymi powyższe;
- monitorowanie uniemożliwiające wydawanie dokumentów bez przedstawienia dowodu opłaty;
- ewidencjonowanie dowodów opłaty;
i) przypominanie o dokumentach, których ważność wygasa,
j) realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych zgodnie z wymaganiami Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267, z późn. zm.). Realizacja zadań
związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczy monitorowania terminu rozpatrzenia danej sprawy
zgodnie z wymogami w.w. kodeksu, wraz z możliwością przedłużenia tego terminu”.
k) rejestrowanie historii zmian w systemie z identyfikacją osób, które ich dokonały,
l) generowanie raportów,
m) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych,
2) Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość korzystania bez ograniczenia w czasie, tj. bez konieczności
wnoszenia okresowych opłat licencyjnych.
3) Oprogramowanie musi umożliwiać import danych z posiadanego przez Zamawiającego programu Licencje,
Zezwolenia i Zaświadczenia na Przewóz Osób i Rzeczy, firmy Informica Sp. z o.o.
4) Oprogramowanie powinno być zgodne z zamówieniem Wykonawcy, jednak nie mniej niż 36 miesięczną
subskrypcją nadzoru autorskiego i serwisu dla każdej z licencji oprogramowania, zapewniające minimum:
- aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych
do aktualnie obowiązującego stanu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanych
lub mających zastosowanie w oprogramowaniu,
- pomoc techniczną pozwalającą szybko rozwiązać problemy dotyczące instalacji i konfiguracji
oprogramowania,
- pozostałą pomoc techniczną, w tym usuwanie usterek i awarii oprogramowania objętego umową i
wynikających z winy Wykonawcy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-11 08:40:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-11 08:41:03
Ostatnia aktualizacja: 2015-12-11 08:41:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz 2015-11-04 11:55:57


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713