Czas wygenerowania treści 2020-06-06 04:34:33

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów
Przedmiotem zamówienia jest usługa archiwizacji i brakowania dokumentów dokumentacji archiwalnej o kategorii A oraz niearchiwalnej o kategorii B na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego wytworzonej w ramach PO KL 2007-2013, zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zakresy: Zakres I: usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej o kategorii A i niearchiwalnej o kategorii B w ilości łącznej 150* metrów bieżących. Zakres II: usługa archiwizacji dokumentacji archiwalnej o kategorii A i niearchiwalnej o kategorii B w ilości łącznej 150* metrów bieżących. Uwaga (dla każdego zakresu odrębnie): *Podane wielkości są wielkościami szacunkowymi i stanowią maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pozostałych 30% części zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto za 1 mb usługi archiwizacyjnej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszego zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania z dokumentacją, a w szczególności określonych w pkt. III siwz. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-05 11:40:23


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-11-05 11:40:29
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-05 11:41:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-10-06 15:12:10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-10-06 15:13:00
Odpowiedzi na pytania_09.10.15r pobierz 2015-10-09 13:52:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-22 14:18:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713