Czas wygenerowania treści 2020-07-16 16:32:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu biurowego - niszczarki
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa wraz z instalacją sprzętu biurowego - niszczarki, fabrycznie nowego, dopuszczonego do obrotu, spełniającego normy CE i zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy). 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transportem własnym i na własny koszt do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Reymonta 24 w Katowicach. 3. Wykonawca wniesie urządzenie na wskazane piętro oraz zainstaluje i uruchomi urządzenie we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu biurowego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie (czas trwania do 0,5 godziny maksymalnie) z obsługi dostarczonego sprzętu dla osób wskazanych przez Zamawiającego (2 osoby), w miejscu zainstalowania i uruchomienia sprzętu. 5. Wszelkie koszty związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzenia oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego ponosi Wykonawca. 6.Wykonawca wraz z dostawą urządzenia dostarczy: karty gwarancyjne, broszury instalacyjne, instrukcje użytkownika oraz karty techniczne (a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające właściwości i parametry techniczne urządzenia). Wszystkie ww. dokumenty winny być w języku polskim. 7. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie oraz minimum 24 miesięcy gwarancji na noże tnące, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Szczegółowe uregulowania dotyczące gwarancji zawiera § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-11-26 12:43:51


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-11-26 12:44:15
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-26 12:44:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-09-29 10:16:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-29 10:17:17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-10-27 10:04:08


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713