Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:42:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia, podzielony na 6 zakresów, został opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ.
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2) Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne
stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot
zamówienia.
3) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
4) Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego zostaną potwierdzone
protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy „bez zastrzeżeń”
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z zakresami.
5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami określonymi w umowie i
załączniku nr 1 do umowy / załącznik nr 3 do SIWZ, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu
zdawczo – odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
6) Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny. Serwis gwarancyjny świadczony
będzie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.
7) Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty
gwarancyjne/ licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim. Postanowienia dot. gwarancji i serwisu
gwarancyjnego zostały uregulowane w załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ - wzór umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-12-18 14:52:31


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-12-18 14:52:33
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-13 12:28:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2016-01-13 12:27:17


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2016-01-13 12:27:20
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-13 12:28:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-08-28 15:21:41
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-10-02 10:56:33
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-09-02 12:44:53
formularz ofertowy pobierz 2015-10-02 11:00:42
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-02 11:01:06
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-02 11:01:15
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-02 11:01:27
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2015-10-02 11:01:38
modyfikacja SIWZ z dnia 02.10.2015r. pobierz 2015-10-02 10:59:12
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.09.2015r. pobierz 2015-09-21 11:18:03
zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 02.10.2015r. nowy termin: 2015-10-12 13:00:00
pobierz
2015-10-02 10:58:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-11-20 14:35:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713