Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:33:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa serwerów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku nr 1
do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy / załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem
do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23
w Katowicach.
4. Serwis gwarancyjny, zostanie uruchomiony z chwilą wykonania dostawy.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Podpisany przez obie strony protokół bez zastrzeżeń, będzie stanowił podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni 60 miesięcy gwarancji producenta na przedmiot zamówienia, licząc od dnia wykonania dostawy.
7. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu
u Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.
8. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty gwarancyjne/ licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim.
9. Finansowanie zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest w części finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiot zamówienia jest w części finansowany ze środków zabezpieczonych w planie finansowym Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-09-16 15:03:54


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-09-16 15:03:55
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-16 15:04:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-08 10:14:11
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-05-25 13:09:09
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-06-02 14:20:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-13 10:40:16
formularz ofertowy pobierz 2015-06-02 13:09:10
pismo ws. udostępnienia załączników do siwz w wersji edytowalnej pobierz 2015-06-02 13:07:41
załącznik nr 1 - art. 22 pobierz 2015-06-02 13:11:03
załącznik nr 2 - art. 24 pobierz 2015-06-02 13:11:51
załącznik nr 3 - grupa kapitałowa pobierz 2015-06-02 13:12:18
załącznik nr 4 - wykaz dostaw pobierz 2015-06-02 13:14:05
Modyfikacja specyfikacji numer 1 pobierz 2015-05-25 13:10:22
modyfikacja specyfikacji nr 2 pobierz 2015-06-02 14:24:31
wyjaśnienia treści siwz - 25.05.2015 r. pobierz 2015-05-25 13:12:18
wyjaśnienia treści siwz - 02.06.2015 r. pobierz 2015-06-02 14:26:03
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-06-19 12:30:00
pobierz
2015-05-25 13:14:08
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-06-25 12:30:00
pobierz
2015-06-02 14:28:01
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-08-13 14:41:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713