Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:02:43

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup oprogramowania komputerowego z licencją na użytkowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego (3 stanowiska).
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego wraz z licencją na użytkowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego (3 stanowiska).
Za oprogramowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:
1) oprogramowanie umożliwiające:
a) obsługę przewoźników zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. – zwana dalej u.t.d) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z późn. zm. – zwana dalej p.t.z),
b) wydawanie dokumentów związanych z transportem, zarządzanie transportem publicznym oraz wykonywanie raportów oraz kompleksowych analiz,
c) wydawanie (drukowanie) zezwoleń na wykonywanie przewozów (ustawa u.t.d. / rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń [Dz. U. z 2014 poz. 402]),
d) wydawanie (drukowanie) zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego (ustawa p.t.z / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów [Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205]),
e) wydawanie (drukowanie) potwierdzeń zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (ustawa p.t.z / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów [Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205]),
f) planowanie i rejestrowanie wykonanych kontroli, których obowiązek wynika z ustawy o transporcie drogowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
g) rejestrowanie i śledzenie składanych wniosków i korespondencji z przedsiębiorcami,
h) automatyczną kontrolę opłat za wydawane dokumenty,
i) przypominanie o dokumentach, których ważność wygasa,
j) realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych zgodnie z wymaganiami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267, z późn. zm.),
k) rejestrowanie historii zmian w systemie z identyfikacją osób, które ich dokonały,
l) generowanie raportów,
m) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.
2) Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość korzystania bez ograniczenia w czasie, tj. bez konieczności wnoszenia okresowych opłat licencyjnych.
3) Oprogramowanie musi umożliwiać import danych z bazy danych w formacie DBF, wygenerowanej z posiadanego przez Zamawiającego programu „Licencje, Zezwolenia i Zaświadczenia na Przewóz Osób i Rzeczy” firmy Informica Sp. z o.o.
4) Oprogramowanie powinno posiadać zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniej niż 36 miesięczną subskrypcję nadzoru autorskiego i serwisu dla każdej z licencji oprogramowania zapewniająca minimum:
a) aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, zwiększających ich funkcjonalność oraz dostosowanych do aktualnie obowiązującego stanu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanych lub mających zastosowanie w oprogramowaniu,
b) pomoc techniczną pozwalającą szybko rozwiązać problemy dotyczące instalacji i konfiguracji oprogramowania,
c) pozostałą pomoc techniczną, w tym usuwanie usterek i awarii oprogramowania objętego umową i wynikających z winy Wykonawcy.
Szczegółowe warunki dot. subskrypcji nadzoru autorskiego i serwisu dla każdej z licencji oprogramowania zawarte są w § 5 wzoru umowy (załącznik nr 2 do siwz).


Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-25 14:58:18


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-06-25 14:58:19
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-25 14:58:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-05-05 14:16:31
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-05-27 11:11:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-05-08 11:30:36
Modyfikacja z dnia 27.05.15 r. pobierz 2015-05-27 11:12:09
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 27.05.15 r. pobierz 2015-05-27 11:12:35
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2015-06-17 12:30:00
pobierz
2015-05-27 11:12:58
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2015-06-25 14:57:41


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713