Czas wygenerowania treści 2020-07-05 14:36:36

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do umowy. 1. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał zamówione materiały eksploatacyjne do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą (zgodnie z zapisami SIWZ max. termin pojedynczej dostawy wynosi 7 dni roboczych) licząc od daty złożenia zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty oprócz tej wkalkulowanej w cenę towaru. 2. Ilość materiałów eksploatacyjnych wskazana w załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do umowy stanowi maksymalną ilość zamówienia. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 3. Materiały eksploatacyjne muszą: być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nowe lub fabrycznie nowe - rozumiane jako produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów pochodzących z odzysku (dot. obudowy), wolne od wad fizycznych, nieużywane. Ponadto, zaoferowane produkty muszą być nieregenerowane (tzn. nie mogą być poddane procesowi regeneracji) oraz muszą posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wydajności (zgodności z wymogami odnośnie przedmiotu zamówienia) dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. Materiały poddane weryfikacji nie będą zwracane. 5. Sprawdzenie wydajności materiałów eksploatacyjnych może być przeprowadzone przez Zamawiającego (wówczas o fakcie przeprowadzenie testu zostanie powiadomiony Wykonawca, którego przedstawiciel będzie mógł uczestniczyć w teście) lub zlecone niezależnej firmie zewnętrznej. W sytuacji, gdy materiał eksploatacyjny nie wystarczy na wydrukowanie wymaganej liczby stron koszt ekspertyzy przeprowadzonej przez niezależną firmę zewnętrzną ponosi Wykonawca. 6. W przypadku, gdy materiał eksploatacyjny nie wystarczy na wydrukowanie liczby stron wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymieni bezpłatnie całą partię materiałów eksploatacyjnych na nowe, zgodne z przedmiotem zamówienia. 7. Wydajność materiałów eksploatacyjnych będzie badana zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, normą ISO/IEC 19752 lub równoważną dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych, normą ISO/IEC 24711 lub równoważną dla tuszy do monochromatycznych drukarek atramentowych oraz normą ISO/IEC 24712 lub równoważną dla tuszy do kolorowych drukarek atramentowych. 8. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia z powodu użytkowania wadliwego materiału eksploatacyjnego koszty naprawy tego urządzenia pokryje Wykonawca z zastrzeżeniem, iż naprawę urządzeń na gwarancji Zamawiający powierzy firmie wykonującej serwis gwarancyjny na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 9. Wykonawca pokryje również koszty ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem wadliwego materiału eksploatacyjnego. 10. Materiały eksploatacyjne będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu. 11. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu dostawy informacją. 12. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca. 13. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia lub wymiany na wolny od wad i zgodny z zamówieniem na własny koszt najpóźniej w terminie określonym w pkt 1, tj. zgodnym ze złożoną ofertą. 14. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń danej partii przedmiotu zamówienia. 15. Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wówczas dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie produkt, który nie odbiega jakościowo od produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia (w szczególności wydajność produktu równoważnego nie może być mniejsza niż produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia). Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym oraz musi być w pełni kompatybilny z urządzeniem, do którego jest przeznaczony. 16. Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-05-20 13:08:51


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-05-20 13:08:54
Ostatnia aktualizacja: 2015-05-20 13:09:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-04-03 09:02:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-04-03 09:02:54
formularz ofertowy pobierz 2015-04-03 09:05:00
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-03 09:04:15
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-03 09:04:25
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-04-03 09:04:37
Odpowiedzi na pytania - 10.04.2015r. pobierz 2015-04-10 14:56:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-27 07:57:33


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713