Czas wygenerowania treści 2020-04-03 02:39:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 69 672 012 zł na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Województwo Śląskie kredytów na okres od zawarcia umowy do 31.12.2025r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 69.672.012 zł (słownie:
sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych) na częściową spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Województwo Śląskie kredytów na okres od zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Kredyt, pod względem rodzaju, podzielony jest na dwie części:
- refinansową, która obejmować będzie rozchody budżetu poniesione już przez Województwo Śląskie w 2015 roku na spłatę kredytów przed zawarciem umowy kredytowej,
- na pozostałe rozchody Województwa Śląskiego, które obejmować będą kwartalne spłaty rat kapitałowych w
roku budżetowym 2015 po zawarciu umowy kredytowej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 3 ust. 3 Uchwały Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z
dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok plan rozchodów wynosi 70.296.120 zł. Kwota przedmiotowego kredytu, tj. 69.672.012 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych) ma za zadanie częściowe pokrycie tego planu.
Spłata rat kredytów w 2015 roku nastąpi, zgodnie z harmonogramami do umów kredytowych zawartych przez Województwo Śląskie, w okresach kwartalnych.
Przewidywane transze wykorzystania środków kredytowych:
- do dnia 31.03.2015 – kwota 17.574.030 zł (transza przewidziana do części refinansowej po rozstrzygnięciu
przedmiotowego przetargu),
- do dnia 30.06.2015 – kwota 17.574.030 zł,
- do dnia 30.09.2015 – kwota 16.949.922 zł,
- do dnia 31.12.2015 – kwota 17.574.030 zł.
Podstawą uruchomienia środków kredytowych będą stosowne „dyspozycje uruchomienia środków
kredytowych”. Środki kredytowe będą wykorzystywane przez Zamawiającego do 31 grudnia 2015 roku
włącznie.
Zamawiający oświadcza, że środki kredytowe zostaną przeznaczone wyłącznie na spłatę w 2015 roku
rozchodów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-06-29 12:25:11


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2015-06-29 12:25:13
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-29 12:25:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-20 12:29:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-25 11:06:29
Załącznik nr 1 do FO pobierz 2015-03-25 11:09:11
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2015-03-25 11:08:54
Załącznik nr 2 do FO pobierz 2015-03-25 11:09:35
Załącznik nr 3 do FO pobierz 2015-03-25 11:09:55
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17.04.2015r. pobierz 2015-04-17 11:41:40
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-05-11 09:05:34


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713