Czas wygenerowania treści 2020-03-29 07:37:26

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Austrii dla maksymalnie 45 osób
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do Austrii dla maksymalnie 45 osób. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ/wzoru umowy. 3. Usługą zostanie objętych maksymalnie 45 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu o nie więcej niż 4 osoby i nie zrealizowania tej części zamówienia. Wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi według ceny jednostkowej brutto/osobę. 4. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowana imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 196)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-29 09:51:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2015-04-29 09:51:31
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-29 09:51:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bożena Samborska-Duży
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-03-18 10:09:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-03-18 10:09:13
Formularz ofertowy.doc pobierz 2015-03-18 10:09:42
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-18 10:10:02
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (wykaz usług).doc pobierz 2015-03-18 10:10:27
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-18 10:10:41
Załącznik nr 4 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-18 10:11:09
Załącznik nr 5 do formularza ofertowego.doc pobierz 2015-03-18 10:11:34
Pytania z dnia 23.03.2015 r. pobierz 2015-03-23 13:49:47
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-04-10 12:13:17


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713