Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:32:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania projektu graficznego, składu i wydruku oraz dostawa broszur informacyjnych nt. Lista Odmian Zalecanych do uprawy w Województwie Śląskim na rok 2015 oraz biuletynów Wyniki 2014. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu graficznego, składu i wydruku oraz dostawa broszur informacyjnych nt. Lista Odmian Zalecanych do uprawy w Województwie Śląskim na rok 2015 oraz biuletynów Wyniki 2014. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do umowy. 1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonania projektu i układu graficznego całości przedmiotu umowy, b) wykonania korekty (językowej, interpunkcyjnej, itp.) całości tekstu, c) wykonania technicznego przygotowania do druku, łamania, składu komputerowego, d) przedłożenia Zamawiającemu materiałów o których mowa w harmonogramie realizacji zamówienia określonym w pkt IV SIWZ. e) druku broszur informacyjnych i biuletynów, f) dostawy przedmiotu umowy w stanie nienaruszonym i na własny koszt, g) usunięcia wszelkich wad druku, które nie wynikły z winy Zamawiającego, na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, h) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy, i) udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca odpowiada za: błędy literowe, układ i jakość drukowanych materiałów, błędne podpisy pod zdjęciami, tabelami oraz rysunkami/wykresami, które pojawiły się w broszurach/ biuletynach z winy Wykonawcy. 3) Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych konsultacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy. 4) W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji materiału po składzie okaże się, ze Wykonawca nie uwzględnił w ocenie Zamawiającego istotnych zmian, Zamawiający może żądać dodatkowego składu przed ostateczną akceptacją. 5) Wykonawca, po akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji przedmiotu umowy, przekaże ostateczną wersje przedmiotu zamówienia do druku. Wydruk publikacji nastąpi po zatwierdzeniu ostatecznej wersji publikacji, tylko i wyłącznie z wymaganą klauzulą bez uwag. 6) Przedmiot umowy ma być dostarczony w stanie nienaruszonym i na własny koszt Wykonawcy na adres: a) Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń - po 20 sztuk biuletynów oraz broszur, b) Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach, Pawłowice, ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek - 5 980 sztuk broszur oraz 2 980 sztuk biuletynów Wykonawca dostarczy także Zamawiającemu potwierdzania odbioru publikacji. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję przedmiotu umowy, z wymaganą klauzulą bez uwag, w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD (format PDF) nie później niż w terminie wykonania zamówienia. 8) Przedmiot umowy zostanie uznany za zrealizowany wraz z podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2015-04-08 09:30:04


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2015-04-08 09:30:06
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-08 09:30:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2015-02-23 12:56:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2015-02-23 12:57:02
formularz ofertowy pobierz 2015-02-23 12:57:38
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2015-02-23 12:58:06
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2015-02-23 12:58:16
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2015-02-23 12:58:26
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26.02.2015r. pobierz 2015-02-26 15:06:24
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 27.02.2015r. pobierz 2015-02-27 15:17:17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2015-03-20 12:36:12


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713