Czas wygenerowania treści 2019-11-21 10:24:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, notebooków, licencji na pakiet biurowy, drukarek monochromatycznych oraz tabletów w rozbiciu na zakresy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, notebooków, licencji na pakiet biurowy, drukarek monochromatycznych oraz tabletów w rozbiciu na zakresy. Przedmiot zamówienia, został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE. 2. Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia a w przypadku zakresów I-II i IV-V także uruchomienie serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z zakresami. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia: Zakres I - 36 miesięcy, Zakres II - 36 miesięcy, Zakres III - 12 miesięcy (nośniki oprogramowania), Zakres IV - 36 miesięcy, Zakres V - 24 miesiące, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. 6. Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego (dotyczy zakresów I-II i IV-V). Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego na warunkach określonych w umowie. 7. Wykonawca wraz z dostawą przekaże instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty gwarancyjne/ licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim. Postanowienia dot. gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały uregulowane w załącznikach nr 2 do SIWZ - wzór umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-09 14:41:16


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-09 14:41:11
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-09 14:41:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-10-30 14:20:04
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-30 14:20:43
formularz ofertowy pobierz 2014-10-30 14:21:32
załacznik nr 1b do fo pobierz 2014-10-30 14:22:32
załacznik nr 1c do fo pobierz 2014-10-30 14:22:46
załacznik nr 1 a do fo pobierz 2014-10-30 14:22:16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-20 14:49:36


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713