Czas wygenerowania treści 2019-10-19 17:22:13

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu systemowi kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska.
Przedmiot zamówienia został wymieniony i opisany w załączniku
nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt
do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ligonia 46
i ul. Dąbrowskiego 23.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego, a w przypadku macierzy dyskowej i switch-y FC również dołączenie dokumentów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej protokołem). Podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia:
12 miesięcy - na nośniki oprogramowania,
36 miesięcy - na sprzęt komputerowy,
60 miesięcy - na macierz dyskową i switch-e FC.
licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
„bez zastrzeżeń”.
6. Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.
7. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty gwarancyjne/ licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-09 14:30:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-12-09 14:30:54
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-09 14:30:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-09-29 14:50:16
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2014-10-24 15:02:11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-10-03 11:47:53
Formularz ofertowy pobierz 2014-10-03 11:48:20
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-10-03 11:48:41
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-10-03 11:48:59
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-10-03 11:49:18
Modyfikacja z dnia 24.10.14 r. pobierz 2014-10-24 14:54:51
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-11-12 09:00:00
pobierz
2014-10-24 14:55:15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-13 14:29:26


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713