Czas wygenerowania treści 2019-11-20 18:51:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziałów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Przedmiot zamówienia, obejmujący 11 zakresów, został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne
stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot
zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub ul. Dąbrowskiego 23.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego
(dotyczy zakresów nr I - IV, VI – VII, IX- XI) zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy „bez zastrzeżeń” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z zakresami.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia:
12 miesięcy – dla zakresów: V, VIII (nośniki oprogramowania),
24 miesięcy – dla zakresów: VI, IX - XI,
36 miesięcy – dla zakresów: I-IV, VII,
licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
6. Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego (dotyczy
zakresów nr I - IV, VI – VII, IX- XI). Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego na warunkach określonych w umowie.
7. Wykonawca wraz z dostawą przekaże instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty
gwarancyjne/ licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim. Postanowienia dot. gwarancji i serwisu
gwarancyjnego zostały uregulowane w załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ - wzór umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-12-10 12:26:04


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2014-12-10 12:25:58
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-10 12:26:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-12 15:28:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2014-08-18 12:59:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-18 13:04:43
formularz ofertowy pobierz 2014-08-18 13:01:29
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-18 13:00:15
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-18 13:00:33
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-18 13:00:56
załacznik nr 4 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-18 13:01:07
modyfikacja SIWZ z dnia 18.08.2014r. pobierz 2014-08-18 13:04:55
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.08.2014r. pobierz 2014-08-20 07:58:57
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2014-09-25 13:00:00
pobierz
2014-08-18 13:06:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-11-06 13:49:07


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713