Czas wygenerowania treści 2019-10-16 09:39:40

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału AI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału AI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Przedmiot zamówienia, obejmujący 3 zakresy, został wymieniony i opisany w załączniku nr 1 do umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i spełniający normy CE.
2. Określone w załączniku nr 1 do umowy/ załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne
stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot
zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, lub ul. Dąbrowskiego 23.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia oraz uruchomienie serwisu gwarancyjnego sprzętu komputerowego
zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Podpisany przez obie strony protokół zdawczoodbiorczy
„bez zastrzeżeń” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z
zakresami.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia:
36 miesięcy – dla zakresów: II-III,
60 miesięcy – dla zakresu: I,
licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
6. Wykonawca z chwilą wykonania dostawy uruchomi serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego. Serwis
gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego na warunkach określonych w
umowie.
7. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty
gwarancyjne/ licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim. Postanowienia dot. gwarancji i serwisu
gwarancyjnego zostały uregulowane w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-11-12 12:46:33


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2014-11-12 12:46:35
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-12 12:46:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-08-01 13:54:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-08-06 10:47:00
formularz ofertowy pobierz 2014-08-06 10:48:38
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-06 10:49:04
załacznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-06 10:49:14
załacznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2014-08-06 10:49:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-10-08 09:43:29


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713