Czas wygenerowania treści 2019-11-12 11:23:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2014 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2014 rok dla Województwa Śląskiego na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.
Kredyty przeznaczone będą w całości na wydatki majątkowe zgodnie z opisem zawartym w poszczególnych zakresach na realizację zadań w bieżącym roku budżetowym.
Zakres I:
Kredyt w wysokości 48.868.594 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:
1. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła
autostrady A1 w Mszanie
2. Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka
3. Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933
Zakres II:
Kredyt w wysokości 59.568.626 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy
sześćset dwadzieścia sześć złotych) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:
1. Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu
nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945
2. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną
Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich
3. Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW
935
4. Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408
5. Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791
6. Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789
7. Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich
8. Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu
9. Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich
10. Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚl na lata 2014-2020
Zakres III:
Kredyt w wysokości 30.936.212 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście
dwanaście złotych) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:
1. Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu
2. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap
3. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni
Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach
4. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
5. Wykonanie zadaszenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum
Zamek Sułkowskich
6. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach
7. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej
8. Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z
uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego
9. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku
tematycznego
Zakres IV:
Kredyt w wysokości 12.378.325 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta
dwadzieścia pięć złotych) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:
1. Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury
i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku – „Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych),
cwu, cyrkulacji, wody zimnej i hydrantowej”
3. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach –
„Dostosowanie Pawilonu B Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w WOLO i ZOL w Gorzycach do wymagań
bezpieczeństwa pożarowego”
4. Renowacja Sali Sejmu Śląskiego.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2014-10-09 08:58:34


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2014-10-09 08:58:40
Ostatnia aktualizacja: 2014-10-09 08:58:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Adriana Solecka
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2014-07-18 10:22:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2014-07-23 09:48:18
Załącznik nr 1 do FO pobierz 2014-07-23 09:50:32
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz 2014-07-23 09:50:06
Załącznik nr 2 do FO pobierz 2014-07-23 09:50:46
Załącznik nr 3 do FO pobierz 2014-07-23 09:51:01
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 28.07.2014r. pobierz 2014-07-28 14:04:51
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 05.08.2014r. pobierz 2014-08-05 09:57:36
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.08.2014 pobierz 2014-08-12 13:07:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2014-09-10 12:34:34


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713