Czas wygenerowania treści 2020-12-02 23:36:30


Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Ogłoszenia o wnioskach i decyzjach o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00093.2017 z dnia 27-06-2017

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z treścią art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U poz. 519 ze zm.)

informuje
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku złożonym przez Pana Ryszarda MIętkiewicza pełnomocnika, działającego w imieniu MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A., z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50 (REGON: 271143117, NIP: 222-00-09-234) o wydanie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III/6618/PZ/105/7/06 z dnia 24 listopada 2006 r. (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1313/OS/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. oraz Nr 2576/OS/2014 z dnia 26 listopada 2014 r.) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50.Z wnioskiem można się zapoznać i wnosić uwagi w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag:
Dokumentacja dostępna jest w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Reymonta 24 (pok. 707 VII piętro), w godzinach od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: numer telefonu: (32) 77 40 942.
Uwagi i wnioski można składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46 - Wydział Ochrony Środowiska.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-06-2017 11:52:34
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 23-01-2018 12:31:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713