Czas wygenerowania treści 2019-01-23 19:04:16


Numer ogłoszenia IR/02/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 11-05-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:


 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe  techniczne, magisterskie, inżynierskie; preferowany kierunek studiów: budownictwo, konstrukcje, architektura, instalacje sanitarne;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej  5 lat w tym praktyki, staże, umowy  zlecenia, na stanowisku o zakresie zadań podobnym do oferowanego;
 4. uprawnienia budowlane;
 5. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, Prawo budowlane, KPA, ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
 6. umiejętność kosztorysowania;
 7. umiejętność obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office );
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

dodatkowe:

 

 

 1. samodzielność i umiejętność postępowania w kontaktach ze stronami,
 2. umiejętność redagowania pism,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres,
 5. obowiązkowość i dyspozycyjność,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. operatywność, sumienność, rzetelność, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


 1. Analiza projektów inwestycyjnych Województwa i jednostek podległych.
 2. Analiza wniosków remontowych i inwestycyjnych  jednostek podległych Województwa.
 3. Współpraca z wydziałami w zakresie zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych i remontowych w jednostkach merytorycznie im podległych.
 4. Kontrola zasadności zgłaszanych potrzeb remontowych.
 5. Sporządzanie opinii i rekomendacji dla Zarządu Województwa Śląskiego dotyczących potrzeb remontowych Województwa i jednostek podległych.
 6. Opracowanie budżetów zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowywanie procesu realizacji zadań inwestycyjnych i  remontowych.
 7. Nadzór nad realizacją inwestycji w tym kontrola zakresu robót budowlanych.
 8. Analiza kosztorysów inwestorskich i ofertowych wykonawców.
 9. Udział w opracowaniu SIWZ wraz z wzorami umów na dokumentacje projektowe i roboty budowlane.

 


 Zakres odpowiedzialności za:

  


 1. terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań i poleceń służbowych,
 2. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności ustaw: o samorządzie województwa,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych  wraz rozporządzeniami oraz przepisów, będących podstawą wykonywania czynności służbowych,
 3. przestrzeganie zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego, regulaminów, instrukcji, pism ogólnych, poleceń służbowych,
 4. przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych.

 

 

III. Warunki pracy

 


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 


V.    Wymagane dokumenty:

 


 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe techniczne, magisterskie, inżynierskie (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe co najmniej  5 lat w tym praktyki, staże, umowy  zlecenia, na stanowisku o zakresie zadań podobnym do oferowanego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań),
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (nr ogłoszenia IR/02/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 29.05.2018r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

 

 

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym   i zakończonym naborze.

 

 

VII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

 

 

IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

 

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn.zm)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 11-05-2018 11:23:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Maciej Gabryś

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713