Czas wygenerowania treści 2019-01-23 19:49:41


Numer ogłoszenia FR/11/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 11-05-2018


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie kontraktacji i realizacji projektów 1


w pełnym wymiarze czasu pracy


liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów :ekonomia, prawo;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020;
 5. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
 6. znajomość wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 7. znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 8. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 9. obsługa komputera MS Office i urządzeń biurowych;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 dodatkowe:

 


 1. dobra organizacja pracy,
 2. umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
 3. zdolność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy,
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 5. umiejętność zarządzania czasem,
 6. wiedza z zakresu sporządzania i weryfikacji analiz finansowych,
 7. komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja.

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


  1. Weryfikacja kompletności dokumentów, dostępnych środków oraz przygotowywanie umów/porozumień/decyzji o dofinansowaniu i ich aneksów.
  2. Nadzór merytoryczny oraz weryfikacja zmian w ramach projektów, w tym m.in. analiza założeń czasowych i rzeczowych realizacji projektu, weryfikacja podpisanych przez beneficjenta umów z wykonawcami pod względem kwalifikowalności kosztów.
  3. Wykrywanie naruszeń prawa przez Beneficjentów i przekazywanie informacji do właściwych komórek organizacyjnych Wydziału.
  4. Weryfikacja analiz finansowych.

   

   

   III. Warunki pracy

    


   Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery  architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

    

    

   IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

    


   V.    Wymagane dokumenty:

    


   • list motywacyjny,
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 
   • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań), 
   • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
   • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
   • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   • list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

    

    

   Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/11/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

    

    

   Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 28.05.2018 r.

    


   Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

    

    

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

    


   VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

    


   VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

    

    

   VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

    

    

   IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

   Marszałek Województwa Śląskiego
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
   40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

    

    

   X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108 z późn.zm)
   • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)

   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

    

    

   XI. Inne informacje:

    


   Do pobrania:

   Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377).    

   Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Koziarz 11-05-2018 10:12:53
   Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

    
   O urzędzie

   Urząd Marszałkowski
   Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
   tel. centrala +48 (32) 20 78 888
   kancelaria@slaskie.pl

   kancelaria ogólna: parter, pok. 164
   poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

   NIP Województwa
   (rozliczenia): 954-277-00-64
   NIP Urzędu
   (spr. pracownicze): 954-22-60-713