Czas wygenerowania treści 2019-01-23 19:15:27


Numer ogłoszenia FR/10/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 23-04-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie rozliczania wydatków
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

 

I.Wymagania:


niezbędne:


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe;
 3. doświadczenie zawodowe: preferowany min. 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o finansach publicznych (gospodarowanie środkami publicznymi i odzyskania środków), o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 5. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 6. bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS Office;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 dodatkowe:


 1. dobra organizacja pracy,
 2. umiejętności analityczne i planistyczne,
 3. umiejętność pracy w zespole       
 4. dokładność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność.

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


1.      Formalno-merytoryczna oraz finansowo-rachunkowa weryfikacja wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentów finansowych pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków.

2.      Formalno-merytoryczna oraz finansowo-rachunkowa weryfikacja dokumentów koniecznych do określenia kwalifikowalności poniesionych wydatków.

3.      Weryfikacja wniosków sprawozdawczych oraz wniosków o płatność w części sprawozdawczej oraz przygotowanie działań w oparciu o uzyskane w tym zakresie informacje lub przekazanie stosownych informacji do innych referatów.

4.      Weryfikacja wartości osiąganych wskaźników projektu w stosunku do założonych na podstawie danych zawartych w dokumentach złożonych do wniosków o płatność. W przypadku wystąpienia rozbieżności przekazywanie informacji o nich właściwym komórkom Wydziału celem ustalenia wpływu rozbieżności na wysokość kosztów kwalifikowalnych i cel projektu.

5.      Weryfikacja wniosków o płatność zaliczkową.

6.      Sporządzanie list sprawdzających z przeprowadzonej weryfikacji wniosków.

7.      Analizowanie oraz uwzględnianie, do celów weryfikacji wydatków, uzyskanych informacji o nieprawidłowościach w ramach RPO WSL.

8.      Analizowanie oraz uwzględnianie, do celów weryfikacji wydatków, uzyskanych wyników kontroli przeprowadzonych przez uprawnione podmioty w ramach RPO WSL.

9.      Analizowanie i weryfikacja prawidłowości wartości nakładanych korekt finansowych i kontrola ich usuwania.

10.   Analizowanie danych w ramach rejestru obciążeń na projekcie i ich uwzględnianie w procesie weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność.

11.   Naliczanie odsetek od kwot, które beneficjent jest zobowiązany zwrócić w przypadkach wyrażenia zgody przez Beneficjenta na dokonanie potrącenia z kolejnych płatności.

12.   Analizowanie, wyjaśnianie i monitorowanie, dokonywanych przez beneficjentów zwrotów ze środków europejskich oraz współfinansowania krajowego.

13.   Sporządzanie, sprawdzanie i akceptowanie dokumentacji dotyczącej kwot należnych beneficjentom.

14.   Stwierdzanie wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

15.   Prowadzenie i monitorowanie postępowania zmierzającego do usunięcia nieprawidłowości.

16.   Sporządzanie dokumentów wskazujących wartość nakładanych korekt finansowych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości.

17.   Opracowanie i wszczynanie spraw polegających na odzyskaniu środków od beneficjentów.

 

III. Warunki pracy


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

-       list motywacyjny,

-       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 

-       w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-       oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/10/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 21.05.2018r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 


Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn.zm.)
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108 z późn.zm).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 23-04-2018 09:35:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713