Czas wygenerowania treści 2019-01-23 19:05:19


Numer ogłoszenia FR/09/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 23-04-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie oceny projektów 2
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

 

I. Wymagania:

 


niezbędne:

 


 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: ekonomia, prawo, nauki techniczne, ochrona środowiska, energetyka;
 3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020;
 5. znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 6. znajomość dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, w tym zakresu wsparcia możliwego do uzyskania w ramach RPO WSL;
 7. znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 8. obsługa komputera MS Office, MS Windows, Open Office i urządzeń biurowych;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 dodatkowe:

 1. praktyczna znajomość zasad  związanych z aplikowaniem o środki w ramach Funduszy Strukturalnych,
 2. znajomość zasad i aktualnego stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
 3. znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski, niemiecki, francuski),
 4. umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

 

II. Zakres wykonywanych zadań :

 


1.   Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie zasad oraz możliwości aplikowania o środki w ramach RPO WSL.

2.   Dokonywanie oceny kompletności wniosków złożonych o dofinansowanie RPO WSL  w tym weryfikacja poprawności sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej.

3.   Nadzór merytoryczny oraz udzielanie informacji w ramach RPO WSL w zakresie przydzielonego zakresu zadań w ramach IV i V Osi Priorytetowej RPO WSL.

4.   W zależności od bieżących potrzeb koordynacja prac Komisji Oceny Projektów.

5.   Współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych.

 

 

 

Odpowiedzialność za:

 

1.    rzetelne i terminowe dokonywanie oceny  formalnej wniosków,

2.    nadzór nad powierzoną dokumentacją,

3.    terminowość wykonania powierzonych zadań,

4.    rzetelne i terminowe udzielanie informacji.

 

 

III. Warunki pracy:


Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty:

-       list motywacyjny,

-       kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię), 

-       kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań), 

-       w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-       oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 


Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/09/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 21.05.2018r.

 

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisanych kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 

VI. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu

VII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

VIII. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

IX. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

X. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn.zm.)

-      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 23-04-2018 09:30:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713