Czas wygenerowania treści 2019-01-23 19:56:51


Numer ogłoszenia FR/07/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 20-04-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie poświadczeń wydatków i nieprawidłowości
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

    I.       Wymagania:

 


1.   niezbędne:

 


a.   obywatelstwo polskie;

b.   wykształcenie: wyższe, preferowane w zakresie ekonomii, prawa,

c.   doświadczenie zawodowe: preferowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych;

d.   znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa,  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

e.   znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

f.    znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013;

g.   obsługa urządzeń biurowych i komputerowych (w tym MS Office);

h.   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

j.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

2.   dodatkowe:

 

a.   znajomość wytycznych horyzontalnych z zakresu wdrażania, w szczególności: Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

b.   dokumenty potwierdzające znajomość MS Office (Word, Excel),

c.   dodatkowe studia podyplomowe, specjalistyczne kursy i szkolenia,

d.   doświadczenie w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

e.   umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem,

f.    zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,

g.   umiejętność pracy w zespole,

h.   umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,

i.    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dociekliwość, komunikatywność.

 

  II.       Zakres wykonywanych zadań :

 


1.      Weryfikacja stwierdzonych uchybień i naruszeń prawa przez Beneficjentów w zakresie stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości i stwierdzanie nieprawidłowości w rozumieniu Rozporządzenia KE 1083/2006 oraz 1303/2013.

2.      Nakładanie korekt finansowych oraz sporządzanie dokumentów wskazujących wartość nakładanych korekt finansowych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości.

3.      Sporządzanie dokumentów wskazujących na konieczność wszczęcia spraw polegających na odzyskaniu środków od beneficjentów.

4.      Monitoring i kontrola postępowań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

5.      Prowadzenie rejestru nieprawidłowości oraz prowadzenie procesu raportowania informacji o nieprawidłowościach do Komisji Europejskiej.

6.      Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do właściwych komórek IZ RPO WSL oraz właściwych instytucji.

7.      Weryfikacja nieprawidłowości pod kątem naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz dokonywanie zgłoszeń naruszeń do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

8.      Przygotowywanie i przekazywanie niezbędnych informacji i materiałów w zakresie przygotowania i realizacji procesu certyfikacji wydatków.

9.      Wprowadzanie danych do systemów informatycznych i monitorowanie danych w nich zawartych w celu sprawdzenia zgodności wprowadzanych danych z dokumentacją źródłową.

10.   Wsparcie merytoryczne osób wydających decyzje administracyjne w zakresie odzyskiwania środków w zakresie kompetencji referatu.

 

 

Odpowiedzialności za:

 


1.    Należytą, rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań;

2.    Powierzoną dokumentację oraz należyte  prowadzenie i archiwizację wytworzonej dokumentacji.

 

 

 III.       Warunki pracy 

 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości..

 

 IV.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

  V.       Wymagane dokumenty:

 

-        list motywacyjny,

-        kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-        w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-        oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-        oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/07/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

 

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.05.2018r.

 


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 


Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

 


VI.       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VII.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

VIII.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

IX.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

X.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

-        ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

XI. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 20-04-2018 09:42:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713