Czas wygenerowania treści 2019-01-23 19:08:05


Numer ogłoszenia FR/06/18
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Z DNIA 20-04-2018
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Referacie kontroli projektów
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1osoba

  

  I.       Wymagania:

 


1.   niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe, preferowane w zakresie rachunkowości, ekonomii, prawa, politologii;
 3. doświadczenie zawodowe: preferowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (w tym umowy cywilnoprawne), preferowane doświadczenie w zakresie funduszy strukturalnych oraz w zakresie przygotowania lub przeprowadzania lub kontroli zamówień publicznych;
 4. znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa,  o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane, o zasadach  prowadzenia polityki rozwoju, znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
 5. znajomość rozporządzeń Komisji Europejskiej w zakresie okresu programowania 2014-2020;
 6. znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 7. obsługa urządzeń biurowych i komputerowych (w tym MS Office);
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

2.   dodatkowe:

 

a.  dobra organizacja pracy,

b.  umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,

c.  zdolność analitycznego myślenia,

d.  umiejętność zarządzania czasem,

e.  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

f.   umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

g.  gotowość do częstych podróży służbowych samochodem,

h.  umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność;

 

 

  II.       Zakres wykonywanych zadań :

 

 1. Prowadzenie kontroli sprawdzających faktyczność poniesienia wydatków  z przedstawionymi fakturami oraz kontrola na miejscu realizacji projektów.
 2. Prowadzenie kontroli ex – post dotyczących poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli.
 4. Wydawanie zaleceń pokontrolnych.
 5. Wykrywanie oraz kontrola zaistniałych nieprawidłowości.
 6. Wprowadzanie danych do Centralnego systemu teleinformatycznego  SL 2014.
 7. Wykonywanie doboru próby projektów do kontroli na miejscu realizacji.

 

 

 III.       Warunki pracy 

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.

 

 IV.       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

  V.       Wymagane dokumenty:

 

-        list motywacyjny,

-        kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),

-        w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna - kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

-        oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

-        oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        list motywacyjny, oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych  w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr ogłoszenia FR/06/18), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164). Dokumenty niewymagane będą niezwłocznie niszczone.

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 10.05.2018r.


Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.


VII.       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

VIII.        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

IX.        Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

X.        Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Marszałek Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

XI.        Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

-        ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm. )

-      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

XII. Inne informacje:

Do pobrania:

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 377). 

Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Haja 20-04-2018 08:52:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Jerzy Solecki

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713