Czas wygenerowania treści 2020-07-06 10:34:47


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
KONTROLA WEWNĘTRZNA NR: ZD.NIP.1711.18.2015
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie

Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2015
Termin zakończenia kontroli: 23-12-2015

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola planowa podmiotu leczniczego w zakresie realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2013 – 2015.

Wyniki zakończonej kontroli:
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zalecenia dotyczące podjęcia działań zmierzających do:
1) określenia w strukturze organizacyjnej Centrum stanowisk zgodnie z art. 49 ustawy o działalności leczniczej;
2) określania w zawieranych umowach na świadczenia zdrowotne maksymalnej łącznej kwoty zobowiązania, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) zamieszczania w zawieranych umowach na udzielane świadczenia zdrowotne zapisów wynikających z art. 27 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej;
4) przestrzegania przy nabyciu aparatury i sprzętu medycznego oraz przy zbyciu aktywów trwałych przepisów wynikających z:
- art. 48 ust. 2 pkt 1) lit. a, pkt 2) lit. e ustawy o działalności leczniczej,
- „Procedury nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie” określonej w uchwale nr 1745/276/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.08.2013 r.,
- zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie określonych w uchwale nr 1784/277/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.08.2013 r.;
5) zamieszczania w zawieranych umowach najmu postanowień określonych przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1784/277/IV/2013 z dnia 13.08.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, z późn. zm.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-04-2016 12:23:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713