Czas wygenerowania treści 2020-11-26 00:10:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 358/124/II/2004 z dnia 2 marca 2004 roku
w sprawie:
Ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjęcia do realizacji programów celowych.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art.1 i 4 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 paĽdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891), Uchwały nr I/21/26/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 (zmienionej Uchwałą Nr I/46/1/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2002 roku i Uchwałą Nr 1706/102/II/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2003) oraz Uchwały Nr II/15/2/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-03-2004 13:06:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713