Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:35:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1948/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
Zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. Nr 7/224/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z póĽniejszymi zmianami.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – rozdział 6.7 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2008 r. i § 10 pkt 10 Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach procedury konkursowej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 1852/187/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 12-08-2009 12:43:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713