Czas wygenerowania treści 2021-06-12 14:18:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1946/289/III/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie:
zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2009 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 – Rozdziału 6.7 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2008 r. oraz § 12 ust. 7 Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik do Uchwały nr 642/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2009 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Joanna Caus 12-08-2009 12:39:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713