Czas wygenerowania treści 2020-11-27 03:30:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 999/264/III/2009 z dnia 5 maja 2009 roku
w sprawie:
przyznania dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w wysokości 68 244,00 zł oraz zawarcia umowy dotacyjnej z wyżej wymienionym podmiotem.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), art. 55 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), § 4 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44 ze zm.) w związku z Uchwałą nr II/48/6/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu Województwa Śląskiego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady” oraz Uchwałą nr II/53/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2006 roku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Karnówka 14-05-2009 09:36:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713