Czas wygenerowania treści 2020-12-01 22:36:40

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 705/255/III/2009 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie:
Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 paĽdziernika 2008r. Nr 2405/202/III/2008 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania spełniających minimum punktowe w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2008 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL z póĽniejszymi zmianami.

Na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 - Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2008 r. i § 9 pkt 2 oraz § 10 pkt 10 Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach procedury konkursowej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały nr 665/151/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2008 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 03-04-2009 10:42:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Wesołowski

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713